کمترین: 
1591
بیشترین: 
1611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1597
زمان: 
3/2 19:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1605},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1606},{"date":"1397/03/02 11:20","price":1607},{"date":"1397/03/02 11:30","price":1606},{"date":"1397/03/02 12:00","price":1605},{"date":"1397/03/02 12:10","price":1594},{"date":"1397/03/02 12:20","price":1595},{"date":"1397/03/02 12:30","price":1594},{"date":"1397/03/02 12:40","price":1596},{"date":"1397/03/02 12:50","price":1598},{"date":"1397/03/02 13:00","price":1605},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1606},{"date":"1397/03/02 13:30","price":1602},{"date":"1397/03/02 13:40","price":1603},{"date":"1397/03/02 13:50","price":1601},{"date":"1397/03/02 14:30","price":1600},{"date":"1397/03/02 14:40","price":1596},{"date":"1397/03/02 14:50","price":1595},{"date":"1397/03/02 15:00","price":1598},{"date":"1397/03/02 15:20","price":1597},{"date":"1397/03/02 15:30","price":1598},{"date":"1397/03/02 15:40","price":1596},{"date":"1397/03/02 15:50","price":1595},{"date":"1397/03/02 16:10","price":1592},{"date":"1397/03/02 16:30","price":1591},{"date":"1397/03/02 16:50","price":1597},{"date":"1397/03/02 17:10","price":1599},{"date":"1397/03/02 17:20","price":1600},{"date":"1397/03/02 17:30","price":1601},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1605},{"date":"1397/03/02 18:00","price":1611},{"date":"1397/03/02 18:10","price":1604},{"date":"1397/03/02 18:30","price":1603},{"date":"1397/03/02 18:50","price":1602},{"date":"1397/03/02 19:00","price":1601},{"date":"1397/03/02 19:10","price":1608},{"date":"1397/03/02 19:20","price":1607},{"date":"1397/03/02 19:30","price":1599},{"date":"1397/03/02 19:40","price":1600},{"date":"1397/03/02 19:50","price":1597}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398