کمترین: 
4711
بیشترین: 
4759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4725
زمان: 
3/2 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":4755},{"date":"1397/03/02 10:30","price":4756},{"date":"1397/03/02 10:40","price":4758},{"date":"1397/03/02 11:00","price":4757},{"date":"1397/03/02 11:20","price":4759},{"date":"1397/03/02 11:30","price":4758},{"date":"1397/03/02 11:40","price":4756},{"date":"1397/03/02 11:50","price":4757},{"date":"1397/03/02 12:00","price":4755},{"date":"1397/03/02 12:10","price":4722},{"date":"1397/03/02 12:20","price":4723},{"date":"1397/03/02 12:30","price":4722},{"date":"1397/03/02 12:40","price":4726},{"date":"1397/03/02 12:50","price":4724},{"date":"1397/03/02 13:00","price":4744},{"date":"1397/03/02 13:10","price":4751},{"date":"1397/03/02 13:20","price":4750},{"date":"1397/03/02 13:30","price":4743},{"date":"1397/03/02 13:40","price":4745},{"date":"1397/03/02 13:50","price":4737},{"date":"1397/03/02 14:10","price":4738},{"date":"1397/03/02 14:30","price":4732},{"date":"1397/03/02 14:40","price":4724},{"date":"1397/03/02 14:50","price":4725},{"date":"1397/03/02 15:00","price":4734},{"date":"1397/03/02 15:10","price":4738},{"date":"1397/03/02 15:20","price":4732},{"date":"1397/03/02 15:30","price":4736},{"date":"1397/03/02 15:40","price":4723},{"date":"1397/03/02 15:50","price":4722},{"date":"1397/03/02 16:00","price":4720},{"date":"1397/03/02 16:10","price":4712},{"date":"1397/03/02 16:20","price":4713},{"date":"1397/03/02 16:30","price":4711},{"date":"1397/03/02 16:50","price":4727},{"date":"1397/03/02 17:10","price":4733},{"date":"1397/03/02 17:20","price":4734},{"date":"1397/03/02 17:30","price":4737},{"date":"1397/03/02 17:40","price":4749},{"date":"1397/03/02 17:50","price":4750},{"date":"1397/03/02 18:00","price":4748},{"date":"1397/03/02 18:10","price":4745},{"date":"1397/03/02 18:20","price":4746},{"date":"1397/03/02 18:30","price":4747},{"date":"1397/03/02 18:50","price":4742},{"date":"1397/03/02 19:00","price":4741},{"date":"1397/03/02 19:30","price":4733},{"date":"1397/03/02 19:50","price":4723},{"date":"1397/03/02 20:00","price":4726},{"date":"1397/03/02 20:10","price":4725}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398