کمترین: 
780
بیشترین: 
790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783
زمان: 
3/2 19:50
قیمت کرون نروژ امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":789},{"date":"1397/03/02 10:30","price":790},{"date":"1397/03/02 11:00","price":789},{"date":"1397/03/02 12:10","price":783},{"date":"1397/03/02 12:20","price":784},{"date":"1397/03/02 12:30","price":783},{"date":"1397/03/02 12:40","price":784},{"date":"1397/03/02 12:50","price":782},{"date":"1397/03/02 13:00","price":783},{"date":"1397/03/02 13:10","price":786},{"date":"1397/03/02 13:20","price":787},{"date":"1397/03/02 13:30","price":785},{"date":"1397/03/02 13:40","price":786},{"date":"1397/03/02 13:50","price":785},{"date":"1397/03/02 14:10","price":786},{"date":"1397/03/02 14:30","price":784},{"date":"1397/03/02 14:40","price":782},{"date":"1397/03/02 15:00","price":784},{"date":"1397/03/02 15:10","price":785},{"date":"1397/03/02 15:20","price":784},{"date":"1397/03/02 15:40","price":782},{"date":"1397/03/02 16:10","price":781},{"date":"1397/03/02 16:20","price":780},{"date":"1397/03/02 16:50","price":783},{"date":"1397/03/02 17:10","price":784},{"date":"1397/03/02 17:40","price":786},{"date":"1397/03/02 18:30","price":787},{"date":"1397/03/02 19:10","price":788},{"date":"1397/03/02 19:20","price":787},{"date":"1397/03/02 19:30","price":785},{"date":"1397/03/02 19:50","price":783}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398