کمترین: 
16406
بیشترین: 
16544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16532
زمان: 
3/2 18:10
قیمت ریال عمان امروز 2 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 16532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":16513},{"date":"1397/03/02 10:30","price":16518},{"date":"1397/03/02 10:40","price":16531},{"date":"1397/03/02 11:00","price":16530},{"date":"1397/03/02 11:20","price":16535},{"date":"1397/03/02 11:30","price":16530},{"date":"1397/03/02 11:40","price":16525},{"date":"1397/03/02 11:50","price":16528},{"date":"1397/03/02 12:00","price":16520},{"date":"1397/03/02 12:10","price":16406},{"date":"1397/03/02 12:20","price":16411},{"date":"1397/03/02 12:30","price":16406},{"date":"1397/03/02 12:40","price":16421},{"date":"1397/03/02 12:50","price":16449},{"date":"1397/03/02 13:00","price":16523},{"date":"1397/03/02 13:10","price":16537},{"date":"1397/03/02 13:30","price":16501},{"date":"1397/03/02 13:40","price":16516},{"date":"1397/03/02 13:50","price":16485},{"date":"1397/03/02 14:10","price":16486},{"date":"1397/03/02 14:30","price":16475},{"date":"1397/03/02 14:40","price":16444},{"date":"1397/03/02 14:50","price":16447},{"date":"1397/03/02 15:00","price":16480},{"date":"1397/03/02 15:10","price":16488},{"date":"1397/03/02 15:20","price":16469},{"date":"1397/03/02 15:30","price":16475},{"date":"1397/03/02 15:40","price":16459},{"date":"1397/03/02 15:50","price":16444},{"date":"1397/03/02 16:00","price":16438},{"date":"1397/03/02 16:10","price":16412},{"date":"1397/03/02 16:20","price":16410},{"date":"1397/03/02 16:30","price":16413},{"date":"1397/03/02 16:50","price":16470},{"date":"1397/03/02 17:10","price":16485},{"date":"1397/03/02 17:20","price":16490},{"date":"1397/03/02 17:30","price":16506},{"date":"1397/03/02 17:40","price":16544},{"date":"1397/03/02 18:00","price":16539},{"date":"1397/03/02 18:10","price":16532}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398