کمترین: 
6387
بیشترین: 
6461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6395
زمان: 
3/2 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 6395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":6426},{"date":"1397/03/02 10:30","price":6427},{"date":"1397/03/02 10:40","price":6428},{"date":"1397/03/02 11:00","price":6435},{"date":"1397/03/02 11:20","price":6437},{"date":"1397/03/02 11:40","price":6433},{"date":"1397/03/02 11:50","price":6435},{"date":"1397/03/02 12:00","price":6432},{"date":"1397/03/02 12:10","price":6387},{"date":"1397/03/02 12:20","price":6389},{"date":"1397/03/02 12:30","price":6387},{"date":"1397/03/02 12:40","price":6394},{"date":"1397/03/02 12:50","price":6403},{"date":"1397/03/02 13:00","price":6434},{"date":"1397/03/02 13:10","price":6446},{"date":"1397/03/02 13:20","price":6461},{"date":"1397/03/02 13:30","price":6434},{"date":"1397/03/02 13:40","price":6437},{"date":"1397/03/02 13:50","price":6429},{"date":"1397/03/02 14:10","price":6432},{"date":"1397/03/02 14:30","price":6424},{"date":"1397/03/02 14:40","price":6415},{"date":"1397/03/02 15:00","price":6424},{"date":"1397/03/02 15:10","price":6427},{"date":"1397/03/02 15:20","price":6421},{"date":"1397/03/02 15:30","price":6426},{"date":"1397/03/02 15:40","price":6419},{"date":"1397/03/02 15:50","price":6410},{"date":"1397/03/02 16:10","price":6402},{"date":"1397/03/02 16:20","price":6397},{"date":"1397/03/02 16:30","price":6403},{"date":"1397/03/02 16:50","price":6422},{"date":"1397/03/02 17:10","price":6420},{"date":"1397/03/02 17:20","price":6424},{"date":"1397/03/02 17:30","price":6430},{"date":"1397/03/02 17:40","price":6443},{"date":"1397/03/02 17:50","price":6444},{"date":"1397/03/02 18:00","price":6441},{"date":"1397/03/02 18:10","price":6436},{"date":"1397/03/02 18:20","price":6437},{"date":"1397/03/02 18:30","price":6430},{"date":"1397/03/02 18:50","price":6425},{"date":"1397/03/02 19:00","price":6424},{"date":"1397/03/02 19:10","price":6419},{"date":"1397/03/02 19:20","price":6418},{"date":"1397/03/02 19:30","price":6410},{"date":"1397/03/02 19:40","price":6411},{"date":"1397/03/02 19:50","price":6393},{"date":"1397/03/02 20:00","price":6397},{"date":"1397/03/02 20:10","price":6395}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398