کمترین: 
4373
بیشترین: 
4409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4389
زمان: 
3/2 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":4403},{"date":"1397/03/02 10:30","price":4405},{"date":"1397/03/02 11:00","price":4408},{"date":"1397/03/02 11:20","price":4409},{"date":"1397/03/02 11:40","price":4406},{"date":"1397/03/02 11:50","price":4407},{"date":"1397/03/02 12:00","price":4405},{"date":"1397/03/02 12:10","price":4375},{"date":"1397/03/02 12:20","price":4376},{"date":"1397/03/02 12:30","price":4375},{"date":"1397/03/02 12:40","price":4380},{"date":"1397/03/02 13:00","price":4400},{"date":"1397/03/02 13:10","price":4407},{"date":"1397/03/02 13:20","price":4408},{"date":"1397/03/02 13:30","price":4399},{"date":"1397/03/02 13:40","price":4404},{"date":"1397/03/02 13:50","price":4397},{"date":"1397/03/02 14:10","price":4400},{"date":"1397/03/02 14:30","price":4393},{"date":"1397/03/02 14:40","price":4387},{"date":"1397/03/02 15:00","price":4398},{"date":"1397/03/02 15:10","price":4399},{"date":"1397/03/02 15:20","price":4396},{"date":"1397/03/02 15:30","price":4398},{"date":"1397/03/02 15:40","price":4388},{"date":"1397/03/02 15:50","price":4382},{"date":"1397/03/02 16:10","price":4374},{"date":"1397/03/02 16:20","price":4375},{"date":"1397/03/02 16:30","price":4373},{"date":"1397/03/02 16:50","price":4387},{"date":"1397/03/02 17:10","price":4391},{"date":"1397/03/02 17:20","price":4394},{"date":"1397/03/02 17:40","price":4402},{"date":"1397/03/02 17:50","price":4407},{"date":"1397/03/02 18:10","price":4402},{"date":"1397/03/02 18:20","price":4403},{"date":"1397/03/02 18:30","price":4407},{"date":"1397/03/02 18:40","price":4406},{"date":"1397/03/02 18:50","price":4405},{"date":"1397/03/02 19:00","price":4404},{"date":"1397/03/02 19:10","price":4403},{"date":"1397/03/02 19:30","price":4397},{"date":"1397/03/02 19:50","price":4388},{"date":"1397/03/02 20:00","price":4389}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398