کمترین: 
4775
بیشترین: 
4821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4795
زمان: 
3/2 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":4810},{"date":"1397/03/02 10:30","price":4813},{"date":"1397/03/02 11:00","price":4817},{"date":"1397/03/02 11:20","price":4818},{"date":"1397/03/02 11:40","price":4815},{"date":"1397/03/02 11:50","price":4817},{"date":"1397/03/02 12:00","price":4815},{"date":"1397/03/02 12:10","price":4781},{"date":"1397/03/02 12:20","price":4782},{"date":"1397/03/02 12:30","price":4781},{"date":"1397/03/02 12:40","price":4786},{"date":"1397/03/02 12:50","price":4783},{"date":"1397/03/02 13:00","price":4803},{"date":"1397/03/02 13:10","price":4811},{"date":"1397/03/02 13:20","price":4821},{"date":"1397/03/02 13:30","price":4805},{"date":"1397/03/02 13:40","price":4806},{"date":"1397/03/02 13:50","price":4800},{"date":"1397/03/02 14:10","price":4802},{"date":"1397/03/02 14:30","price":4794},{"date":"1397/03/02 14:40","price":4788},{"date":"1397/03/02 14:50","price":4789},{"date":"1397/03/02 15:00","price":4799},{"date":"1397/03/02 15:10","price":4802},{"date":"1397/03/02 15:20","price":4797},{"date":"1397/03/02 15:30","price":4801},{"date":"1397/03/02 15:40","price":4796},{"date":"1397/03/02 15:50","price":4784},{"date":"1397/03/02 16:00","price":4785},{"date":"1397/03/02 16:10","price":4775},{"date":"1397/03/02 16:20","price":4776},{"date":"1397/03/02 16:30","price":4775},{"date":"1397/03/02 16:50","price":4791},{"date":"1397/03/02 17:10","price":4798},{"date":"1397/03/02 17:20","price":4804},{"date":"1397/03/02 17:30","price":4806},{"date":"1397/03/02 17:40","price":4817},{"date":"1397/03/02 17:50","price":4820},{"date":"1397/03/02 18:00","price":4819},{"date":"1397/03/02 18:10","price":4816},{"date":"1397/03/02 18:30","price":4817},{"date":"1397/03/02 18:40","price":4813},{"date":"1397/03/02 18:50","price":4812},{"date":"1397/03/02 19:10","price":4811},{"date":"1397/03/02 19:20","price":4809},{"date":"1397/03/02 19:30","price":4802},{"date":"1397/03/02 19:40","price":4803},{"date":"1397/03/02 19:50","price":4795},{"date":"1397/03/02 20:00","price":4796},{"date":"1397/03/02 20:10","price":4795}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398