کمترین: 
1297
بیشترین: 
1342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300
زمان: 
3/2 19:50
قیمت لیر ترکیه امروز 2 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1334},{"date":"1397/03/02 10:30","price":1333},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1335},{"date":"1397/03/02 11:00","price":1341},{"date":"1397/03/02 11:20","price":1342},{"date":"1397/03/02 11:40","price":1341},{"date":"1397/03/02 11:50","price":1342},{"date":"1397/03/02 12:00","price":1340},{"date":"1397/03/02 12:10","price":1332},{"date":"1397/03/02 12:20","price":1330},{"date":"1397/03/02 12:30","price":1332},{"date":"1397/03/02 12:50","price":1309},{"date":"1397/03/02 13:00","price":1308},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1316},{"date":"1397/03/02 13:30","price":1315},{"date":"1397/03/02 13:50","price":1320},{"date":"1397/03/02 14:10","price":1317},{"date":"1397/03/02 14:30","price":1313},{"date":"1397/03/02 14:40","price":1307},{"date":"1397/03/02 14:50","price":1309},{"date":"1397/03/02 15:00","price":1313},{"date":"1397/03/02 15:10","price":1316},{"date":"1397/03/02 15:20","price":1313},{"date":"1397/03/02 15:40","price":1304},{"date":"1397/03/02 15:50","price":1305},{"date":"1397/03/02 16:00","price":1300},{"date":"1397/03/02 16:10","price":1301},{"date":"1397/03/02 16:20","price":1300},{"date":"1397/03/02 16:30","price":1297},{"date":"1397/03/02 16:50","price":1303},{"date":"1397/03/02 17:10","price":1313},{"date":"1397/03/02 17:20","price":1309},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1313},{"date":"1397/03/02 17:50","price":1317},{"date":"1397/03/02 18:10","price":1318},{"date":"1397/03/02 18:30","price":1316},{"date":"1397/03/02 18:50","price":1318},{"date":"1397/03/02 19:10","price":1317},{"date":"1397/03/02 19:30","price":1311},{"date":"1397/03/02 19:50","price":1300}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398