کمترین: 
1715
بیشترین: 
1732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1721
زمان: 
3/2 20:00
قیمت درهم امارات امروز 2 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1726},{"date":"1397/03/02 10:30","price":1727},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1728},{"date":"1397/03/02 11:40","price":1727},{"date":"1397/03/02 11:50","price":1728},{"date":"1397/03/02 12:00","price":1727},{"date":"1397/03/02 12:10","price":1715},{"date":"1397/03/02 12:40","price":1717},{"date":"1397/03/02 12:50","price":1719},{"date":"1397/03/02 13:00","price":1728},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1729},{"date":"1397/03/02 13:20","price":1732},{"date":"1397/03/02 13:30","price":1726},{"date":"1397/03/02 13:40","price":1727},{"date":"1397/03/02 13:50","price":1724},{"date":"1397/03/02 14:30","price":1722},{"date":"1397/03/02 14:40","price":1719},{"date":"1397/03/02 15:00","price":1723},{"date":"1397/03/02 15:10","price":1724},{"date":"1397/03/02 15:20","price":1721},{"date":"1397/03/02 15:30","price":1723},{"date":"1397/03/02 15:40","price":1722},{"date":"1397/03/02 15:50","price":1719},{"date":"1397/03/02 16:10","price":1716},{"date":"1397/03/02 16:50","price":1722},{"date":"1397/03/02 17:10","price":1723},{"date":"1397/03/02 17:20","price":1724},{"date":"1397/03/02 17:30","price":1725},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1730},{"date":"1397/03/02 18:00","price":1729},{"date":"1397/03/02 18:10","price":1728},{"date":"1397/03/02 18:50","price":1726},{"date":"1397/03/02 19:20","price":1725},{"date":"1397/03/02 19:30","price":1723},{"date":"1397/03/02 19:40","price":1724},{"date":"1397/03/02 19:50","price":1720},{"date":"1397/03/02 20:00","price":1721}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399