کمترین: 
8444
بیشترین: 
8561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8482
زمان: 
3/2 20:00
قیمت پوند امروز 2 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 8482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":8552},{"date":"1397/03/02 10:30","price":8556},{"date":"1397/03/02 10:40","price":8557},{"date":"1397/03/02 11:00","price":8559},{"date":"1397/03/02 11:20","price":8561},{"date":"1397/03/02 11:30","price":8560},{"date":"1397/03/02 11:40","price":8556},{"date":"1397/03/02 11:50","price":8557},{"date":"1397/03/02 12:00","price":8555},{"date":"1397/03/02 12:10","price":8494},{"date":"1397/03/02 12:20","price":8498},{"date":"1397/03/02 12:30","price":8496},{"date":"1397/03/02 12:40","price":8505},{"date":"1397/03/02 12:50","price":8503},{"date":"1397/03/02 13:00","price":8543},{"date":"1397/03/02 13:10","price":8551},{"date":"1397/03/02 13:20","price":8547},{"date":"1397/03/02 13:30","price":8518},{"date":"1397/03/02 13:40","price":8524},{"date":"1397/03/02 13:50","price":8513},{"date":"1397/03/02 14:30","price":8502},{"date":"1397/03/02 14:40","price":8481},{"date":"1397/03/02 15:00","price":8501},{"date":"1397/03/02 15:10","price":8506},{"date":"1397/03/02 15:20","price":8492},{"date":"1397/03/02 15:30","price":8503},{"date":"1397/03/02 15:40","price":8490},{"date":"1397/03/02 15:50","price":8469},{"date":"1397/03/02 16:00","price":8465},{"date":"1397/03/02 16:10","price":8450},{"date":"1397/03/02 16:20","price":8444},{"date":"1397/03/02 16:30","price":8445},{"date":"1397/03/02 16:50","price":8469},{"date":"1397/03/02 17:10","price":8482},{"date":"1397/03/02 17:20","price":8483},{"date":"1397/03/02 17:30","price":8496},{"date":"1397/03/02 17:40","price":8512},{"date":"1397/03/02 17:50","price":8510},{"date":"1397/03/02 18:00","price":8514},{"date":"1397/03/02 18:20","price":8515},{"date":"1397/03/02 18:40","price":8514},{"date":"1397/03/02 18:50","price":8520},{"date":"1397/03/02 19:00","price":8519},{"date":"1397/03/02 19:10","price":8514},{"date":"1397/03/02 19:30","price":8497},{"date":"1397/03/02 19:40","price":8498},{"date":"1397/03/02 19:50","price":8480},{"date":"1397/03/02 20:00","price":8482}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398