کمترین: 
11185.4
بیشترین: 
11191.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11191.2
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دینار بحرین امروز 2 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 11191.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":11191.2},{"date":"1397/03/02 09:30","price":11185.4},{"date":"1397/03/02 09:40","price":11191.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399