کمترین: 
2.898
بیشترین: 
2.934
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.92
زمان: 
3/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 2.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":2.898},{"date":"1397/03/02 00:32","price":2.902},{"date":"1397/03/02 01:00","price":2.906},{"date":"1397/03/02 01:32","price":2.904},{"date":"1397/03/02 03:00","price":2.901},{"date":"1397/03/02 03:32","price":2.902},{"date":"1397/03/02 04:00","price":2.901},{"date":"1397/03/02 05:00","price":2.902},{"date":"1397/03/02 05:32","price":2.901},{"date":"1397/03/02 07:00","price":2.899},{"date":"1397/03/02 08:00","price":2.901},{"date":"1397/03/02 10:00","price":2.899},{"date":"1397/03/02 10:32","price":2.901},{"date":"1397/03/02 11:00","price":2.898},{"date":"1397/03/02 11:32","price":2.899},{"date":"1397/03/02 12:32","price":2.901},{"date":"1397/03/02 13:00","price":2.905},{"date":"1397/03/02 15:00","price":2.913},{"date":"1397/03/02 15:32","price":2.912},{"date":"1397/03/02 16:32","price":2.909},{"date":"1397/03/02 17:00","price":2.905},{"date":"1397/03/02 17:32","price":2.904},{"date":"1397/03/02 18:00","price":2.918},{"date":"1397/03/02 18:32","price":2.916},{"date":"1397/03/02 19:00","price":2.933},{"date":"1397/03/02 19:32","price":2.928},{"date":"1397/03/02 20:00","price":2.933},{"date":"1397/03/02 20:32","price":2.934},{"date":"1397/03/02 21:00","price":2.93},{"date":"1397/03/02 21:32","price":2.917},{"date":"1397/03/02 22:00","price":2.919},{"date":"1397/03/02 22:32","price":2.923},{"date":"1397/03/02 23:00","price":2.913},{"date":"1397/03/02 23:32","price":2.92}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398