کمترین: 
2.2295
بیشترین: 
2.2645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2585
زمان: 
3/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 2.2585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":2.2645},{"date":"1397/03/02 00:32","price":2.261},{"date":"1397/03/02 01:00","price":2.2625},{"date":"1397/03/02 01:32","price":2.2604},{"date":"1397/03/02 02:00","price":2.261},{"date":"1397/03/02 03:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/02 03:32","price":2.2605},{"date":"1397/03/02 04:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/02 05:00","price":2.2605},{"date":"1397/03/02 05:32","price":2.26},{"date":"1397/03/02 06:00","price":2.256},{"date":"1397/03/02 06:32","price":2.2525},{"date":"1397/03/02 07:00","price":2.251},{"date":"1397/03/02 07:32","price":2.2505},{"date":"1397/03/02 08:00","price":2.2495},{"date":"1397/03/02 08:32","price":2.2505},{"date":"1397/03/02 09:00","price":2.2515},{"date":"1397/03/02 10:00","price":2.2495},{"date":"1397/03/02 10:32","price":2.2465},{"date":"1397/03/02 11:00","price":2.249},{"date":"1397/03/02 11:32","price":2.2515},{"date":"1397/03/02 12:00","price":2.2481},{"date":"1397/03/02 12:32","price":2.2473},{"date":"1397/03/02 13:00","price":2.245},{"date":"1397/03/02 13:32","price":2.2485},{"date":"1397/03/02 14:08","price":2.2495},{"date":"1397/03/02 14:32","price":2.2444},{"date":"1397/03/02 15:00","price":2.247},{"date":"1397/03/02 15:32","price":2.2455},{"date":"1397/03/02 16:00","price":2.2479},{"date":"1397/03/02 16:32","price":2.2485},{"date":"1397/03/02 17:00","price":2.2495},{"date":"1397/03/02 17:32","price":2.2552},{"date":"1397/03/02 18:00","price":2.2555},{"date":"1397/03/02 18:32","price":2.254},{"date":"1397/03/02 19:00","price":2.2513},{"date":"1397/03/02 19:32","price":2.2295},{"date":"1397/03/02 20:00","price":2.2395},{"date":"1397/03/02 20:32","price":2.2515},{"date":"1397/03/02 21:00","price":2.2435},{"date":"1397/03/02 21:32","price":2.2448},{"date":"1397/03/02 22:00","price":2.2455},{"date":"1397/03/02 22:32","price":2.2475},{"date":"1397/03/02 23:00","price":2.2586},{"date":"1397/03/02 23:32","price":2.2585}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398