کمترین: 
692.38
بیشترین: 
701.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701.38
زمان: 
3/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 701.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":696.63},{"date":"1397/03/02 00:32","price":696.5},{"date":"1397/03/02 01:00","price":696.63},{"date":"1397/03/02 01:32","price":696.75},{"date":"1397/03/02 02:00","price":697.38},{"date":"1397/03/02 05:00","price":697.75},{"date":"1397/03/02 05:32","price":697.5},{"date":"1397/03/02 06:00","price":695.75},{"date":"1397/03/02 06:32","price":694.75},{"date":"1397/03/02 07:00","price":694.5},{"date":"1397/03/02 07:32","price":694.13},{"date":"1397/03/02 08:00","price":693.63},{"date":"1397/03/02 08:32","price":694.13},{"date":"1397/03/02 09:00","price":694.38},{"date":"1397/03/02 10:00","price":693.38},{"date":"1397/03/02 10:32","price":692.88},{"date":"1397/03/02 11:00","price":693.38},{"date":"1397/03/02 11:32","price":694.38},{"date":"1397/03/02 12:00","price":693.5},{"date":"1397/03/02 12:32","price":693.13},{"date":"1397/03/02 13:00","price":692.38},{"date":"1397/03/02 13:32","price":693},{"date":"1397/03/02 14:08","price":693.38},{"date":"1397/03/02 14:32","price":692.38},{"date":"1397/03/02 15:00","price":692.63},{"date":"1397/03/02 15:32","price":693.88},{"date":"1397/03/02 16:00","price":694.88},{"date":"1397/03/02 17:32","price":695.63},{"date":"1397/03/02 18:00","price":695.38},{"date":"1397/03/02 18:32","price":695.13},{"date":"1397/03/02 19:00","price":696.13},{"date":"1397/03/02 19:32","price":692.63},{"date":"1397/03/02 20:00","price":695.88},{"date":"1397/03/02 20:32","price":699.88},{"date":"1397/03/02 21:00","price":697.38},{"date":"1397/03/02 21:32","price":697.63},{"date":"1397/03/02 22:00","price":698.75},{"date":"1397/03/02 22:32","price":699.63},{"date":"1397/03/02 23:00","price":701.88},{"date":"1397/03/02 23:32","price":701.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398