کمترین: 
2.2629
بیشترین: 
2.2902
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2885
زمان: 
3/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 2.2885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":2.2758},{"date":"1397/03/02 00:32","price":2.2763},{"date":"1397/03/02 01:00","price":2.2754},{"date":"1397/03/02 01:32","price":2.2797},{"date":"1397/03/02 02:00","price":2.2785},{"date":"1397/03/02 03:00","price":2.2763},{"date":"1397/03/02 03:32","price":2.2778},{"date":"1397/03/02 04:00","price":2.2775},{"date":"1397/03/02 04:32","price":2.2777},{"date":"1397/03/02 05:00","price":2.2783},{"date":"1397/03/02 05:32","price":2.2763},{"date":"1397/03/02 06:00","price":2.272},{"date":"1397/03/02 06:32","price":2.2673},{"date":"1397/03/02 07:00","price":2.2672},{"date":"1397/03/02 07:32","price":2.2664},{"date":"1397/03/02 08:00","price":2.2658},{"date":"1397/03/02 08:32","price":2.266},{"date":"1397/03/02 09:00","price":2.2681},{"date":"1397/03/02 10:00","price":2.2659},{"date":"1397/03/02 10:32","price":2.264},{"date":"1397/03/02 11:00","price":2.266},{"date":"1397/03/02 11:32","price":2.2686},{"date":"1397/03/02 12:00","price":2.265},{"date":"1397/03/02 12:32","price":2.2631},{"date":"1397/03/02 13:00","price":2.2645},{"date":"1397/03/02 13:32","price":2.2656},{"date":"1397/03/02 14:32","price":2.263},{"date":"1397/03/02 15:00","price":2.2629},{"date":"1397/03/02 15:32","price":2.2666},{"date":"1397/03/02 16:00","price":2.2706},{"date":"1397/03/02 16:32","price":2.2718},{"date":"1397/03/02 17:00","price":2.2726},{"date":"1397/03/02 17:32","price":2.2744},{"date":"1397/03/02 18:00","price":2.2734},{"date":"1397/03/02 18:32","price":2.2708},{"date":"1397/03/02 19:00","price":2.2728},{"date":"1397/03/02 19:32","price":2.2634},{"date":"1397/03/02 20:00","price":2.2743},{"date":"1397/03/02 20:32","price":2.2843},{"date":"1397/03/02 21:00","price":2.2774},{"date":"1397/03/02 22:00","price":2.2811},{"date":"1397/03/02 22:32","price":2.2821},{"date":"1397/03/02 23:00","price":2.2902},{"date":"1397/03/02 23:32","price":2.2885}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398