کمترین: 
78.5
بیشترین: 
79.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.73
زمان: 
3/2 23:32
قیمت نفت برنت امروز 2 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 79.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":79.38},{"date":"1397/03/02 00:32","price":79.33},{"date":"1397/03/02 01:00","price":79.4},{"date":"1397/03/02 01:32","price":79.43},{"date":"1397/03/02 02:00","price":79.41},{"date":"1397/03/02 02:32","price":79.38},{"date":"1397/03/02 03:00","price":79.44},{"date":"1397/03/02 05:00","price":79.53},{"date":"1397/03/02 06:00","price":79.27},{"date":"1397/03/02 06:32","price":79.18},{"date":"1397/03/02 07:00","price":79.15},{"date":"1397/03/02 07:32","price":79.09},{"date":"1397/03/02 08:00","price":79.03},{"date":"1397/03/02 08:32","price":79.12},{"date":"1397/03/02 09:00","price":79.19},{"date":"1397/03/02 10:00","price":79.07},{"date":"1397/03/02 10:32","price":79},{"date":"1397/03/02 11:00","price":79.11},{"date":"1397/03/02 11:32","price":79.19},{"date":"1397/03/02 12:00","price":79.04},{"date":"1397/03/02 12:32","price":79.06},{"date":"1397/03/02 13:00","price":78.91},{"date":"1397/03/02 13:32","price":79.1},{"date":"1397/03/02 14:08","price":79},{"date":"1397/03/02 14:32","price":78.84},{"date":"1397/03/02 15:00","price":78.86},{"date":"1397/03/02 15:32","price":78.88},{"date":"1397/03/02 16:00","price":79},{"date":"1397/03/02 16:32","price":78.96},{"date":"1397/03/02 17:00","price":78.97},{"date":"1397/03/02 17:32","price":79.12},{"date":"1397/03/02 18:00","price":79.09},{"date":"1397/03/02 18:32","price":79.04},{"date":"1397/03/02 19:00","price":79.12},{"date":"1397/03/02 19:32","price":78.5},{"date":"1397/03/02 20:00","price":78.81},{"date":"1397/03/02 20:32","price":79.46},{"date":"1397/03/02 21:00","price":79.1},{"date":"1397/03/02 21:32","price":79.09},{"date":"1397/03/02 22:00","price":79.27},{"date":"1397/03/02 22:32","price":79.33},{"date":"1397/03/02 23:00","price":79.71},{"date":"1397/03/02 23:32","price":79.73}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398