کمترین: 
71.34
بیشترین: 
72.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.75
زمان: 
3/2 23:32
قیمت نفت سبک امروز 2 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 71.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":72.09},{"date":"1397/03/02 00:32","price":72.02},{"date":"1397/03/02 01:00","price":72.04},{"date":"1397/03/02 01:32","price":72.06},{"date":"1397/03/02 02:00","price":72.12},{"date":"1397/03/02 03:32","price":72.17},{"date":"1397/03/02 04:00","price":72.16},{"date":"1397/03/02 04:32","price":72.17},{"date":"1397/03/02 05:00","price":72.19},{"date":"1397/03/02 06:00","price":72.06},{"date":"1397/03/02 06:32","price":71.97},{"date":"1397/03/02 07:00","price":71.98},{"date":"1397/03/02 07:32","price":71.97},{"date":"1397/03/02 08:00","price":71.92},{"date":"1397/03/02 08:32","price":71.94},{"date":"1397/03/02 09:00","price":71.97},{"date":"1397/03/02 10:00","price":71.91},{"date":"1397/03/02 10:32","price":71.89},{"date":"1397/03/02 11:00","price":71.95},{"date":"1397/03/02 11:32","price":71.97},{"date":"1397/03/02 12:00","price":71.92},{"date":"1397/03/02 12:32","price":71.89},{"date":"1397/03/02 13:00","price":71.75},{"date":"1397/03/02 13:32","price":71.89},{"date":"1397/03/02 14:08","price":71.84},{"date":"1397/03/02 14:32","price":71.73},{"date":"1397/03/02 15:00","price":71.77},{"date":"1397/03/02 15:32","price":71.72},{"date":"1397/03/02 16:00","price":71.81},{"date":"1397/03/02 16:32","price":71.77},{"date":"1397/03/02 17:00","price":71.73},{"date":"1397/03/02 17:32","price":71.89},{"date":"1397/03/02 18:00","price":71.92},{"date":"1397/03/02 18:32","price":71.97},{"date":"1397/03/02 19:00","price":72.03},{"date":"1397/03/02 19:32","price":71.34},{"date":"1397/03/02 20:00","price":71.58},{"date":"1397/03/02 20:32","price":71.89},{"date":"1397/03/02 21:00","price":71.61},{"date":"1397/03/02 21:32","price":71.58},{"date":"1397/03/02 22:00","price":71.64},{"date":"1397/03/02 22:32","price":71.61},{"date":"1397/03/02 23:00","price":71.8},{"date":"1397/03/02 23:32","price":71.75}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398