کمترین: 
4731
بیشترین: 
4816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4779
زمان: 
3/1 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 خرداد 1397 , 4779 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":4732},{"date":"1397/03/01 10:30","price":4731},{"date":"1397/03/01 10:50","price":4735},{"date":"1397/03/01 11:00","price":4733},{"date":"1397/03/01 11:10","price":4735},{"date":"1397/03/01 11:30","price":4736},{"date":"1397/03/01 11:40","price":4732},{"date":"1397/03/01 11:50","price":4737},{"date":"1397/03/01 12:00","price":4733},{"date":"1397/03/01 12:10","price":4754},{"date":"1397/03/01 12:20","price":4773},{"date":"1397/03/01 12:30","price":4776},{"date":"1397/03/01 12:40","price":4802},{"date":"1397/03/01 13:00","price":4807},{"date":"1397/03/01 13:10","price":4772},{"date":"1397/03/01 13:20","price":4785},{"date":"1397/03/01 13:40","price":4782},{"date":"1397/03/01 13:50","price":4780},{"date":"1397/03/01 14:00","price":4781},{"date":"1397/03/01 15:20","price":4773},{"date":"1397/03/01 15:30","price":4775},{"date":"1397/03/01 15:40","price":4781},{"date":"1397/03/01 15:50","price":4795},{"date":"1397/03/01 16:00","price":4816},{"date":"1397/03/01 16:10","price":4813},{"date":"1397/03/01 16:20","price":4811},{"date":"1397/03/01 16:30","price":4808},{"date":"1397/03/01 16:40","price":4812},{"date":"1397/03/01 16:50","price":4813},{"date":"1397/03/01 17:10","price":4814},{"date":"1397/03/01 17:30","price":4801},{"date":"1397/03/01 17:40","price":4803},{"date":"1397/03/01 17:50","price":4806},{"date":"1397/03/01 18:00","price":4794},{"date":"1397/03/01 18:20","price":4791},{"date":"1397/03/01 18:30","price":4793},{"date":"1397/03/01 18:40","price":4789},{"date":"1397/03/01 18:50","price":4778},{"date":"1397/03/01 19:00","price":4776},{"date":"1397/03/01 19:10","price":4766},{"date":"1397/03/01 19:20","price":4765},{"date":"1397/03/01 19:30","price":4770},{"date":"1397/03/01 19:40","price":4768},{"date":"1397/03/01 19:50","price":4775},{"date":"1397/03/01 20:00","price":4773},{"date":"1397/03/01 20:10","price":4779}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398