کمترین: 
786
بیشترین: 
801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
795
زمان: 
3/1 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":787},{"date":"1397/03/01 11:40","price":786},{"date":"1397/03/01 11:50","price":788},{"date":"1397/03/01 12:00","price":786},{"date":"1397/03/01 12:10","price":789},{"date":"1397/03/01 12:20","price":793},{"date":"1397/03/01 12:30","price":794},{"date":"1397/03/01 12:40","price":799},{"date":"1397/03/01 13:00","price":800},{"date":"1397/03/01 13:10","price":793},{"date":"1397/03/01 13:20","price":796},{"date":"1397/03/01 15:20","price":794},{"date":"1397/03/01 15:30","price":795},{"date":"1397/03/01 15:40","price":796},{"date":"1397/03/01 15:50","price":798},{"date":"1397/03/01 16:00","price":801},{"date":"1397/03/01 16:20","price":800},{"date":"1397/03/01 16:30","price":799},{"date":"1397/03/01 16:40","price":800},{"date":"1397/03/01 17:30","price":798},{"date":"1397/03/01 17:50","price":799},{"date":"1397/03/01 18:00","price":797},{"date":"1397/03/01 18:10","price":796},{"date":"1397/03/01 18:20","price":797},{"date":"1397/03/01 18:40","price":796},{"date":"1397/03/01 18:50","price":794},{"date":"1397/03/01 19:00","price":793},{"date":"1397/03/01 19:10","price":792},{"date":"1397/03/01 19:30","price":793},{"date":"1397/03/01 20:10","price":795}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398