کمترین: 
1690
بیشترین: 
1717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1707
زمان: 
3/1 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":1693},{"date":"1397/03/01 10:30","price":1692},{"date":"1397/03/01 10:50","price":1691},{"date":"1397/03/01 11:00","price":1690},{"date":"1397/03/01 11:10","price":1693},{"date":"1397/03/01 11:50","price":1695},{"date":"1397/03/01 12:10","price":1700},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1706},{"date":"1397/03/01 12:30","price":1707},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1714},{"date":"1397/03/01 13:00","price":1715},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1704},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1708},{"date":"1397/03/01 13:50","price":1706},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1703},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1706},{"date":"1397/03/01 15:50","price":1710},{"date":"1397/03/01 16:00","price":1717},{"date":"1397/03/01 16:10","price":1715},{"date":"1397/03/01 16:20","price":1716},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1715},{"date":"1397/03/01 16:40","price":1714},{"date":"1397/03/01 16:50","price":1716},{"date":"1397/03/01 17:10","price":1717},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1713},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1716},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1710},{"date":"1397/03/01 18:10","price":1711},{"date":"1397/03/01 18:20","price":1709},{"date":"1397/03/01 18:40","price":1708},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1705},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1702},{"date":"1397/03/01 19:20","price":1701},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1704},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1706},{"date":"1397/03/01 20:00","price":1705},{"date":"1397/03/01 20:10","price":1707}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398