کمترین: 
6357
بیشترین: 
6469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6442
زمان: 
3/1 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 6442 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":6365},{"date":"1397/03/01 10:40","price":6364},{"date":"1397/03/01 10:50","price":6362},{"date":"1397/03/01 11:30","price":6364},{"date":"1397/03/01 11:40","price":6357},{"date":"1397/03/01 11:50","price":6361},{"date":"1397/03/01 12:00","price":6357},{"date":"1397/03/01 12:10","price":6374},{"date":"1397/03/01 12:20","price":6413},{"date":"1397/03/01 12:30","price":6417},{"date":"1397/03/01 12:40","price":6454},{"date":"1397/03/01 13:00","price":6466},{"date":"1397/03/01 13:10","price":6413},{"date":"1397/03/01 13:20","price":6431},{"date":"1397/03/01 13:40","price":6425},{"date":"1397/03/01 13:50","price":6421},{"date":"1397/03/01 15:20","price":6412},{"date":"1397/03/01 15:30","price":6415},{"date":"1397/03/01 15:40","price":6422},{"date":"1397/03/01 15:50","price":6440},{"date":"1397/03/01 16:00","price":6438},{"date":"1397/03/01 16:10","price":6462},{"date":"1397/03/01 16:30","price":6459},{"date":"1397/03/01 16:40","price":6458},{"date":"1397/03/01 16:50","price":6463},{"date":"1397/03/01 17:00","price":6467},{"date":"1397/03/01 17:10","price":6469},{"date":"1397/03/01 17:30","price":6454},{"date":"1397/03/01 17:40","price":6456},{"date":"1397/03/01 17:50","price":6462},{"date":"1397/03/01 18:00","price":6444},{"date":"1397/03/01 18:10","price":6445},{"date":"1397/03/01 18:20","price":6441},{"date":"1397/03/01 18:30","price":6443},{"date":"1397/03/01 18:40","price":6438},{"date":"1397/03/01 18:50","price":6426},{"date":"1397/03/01 19:10","price":6418},{"date":"1397/03/01 19:20","price":6419},{"date":"1397/03/01 19:30","price":6431},{"date":"1397/03/01 19:40","price":6436},{"date":"1397/03/01 19:50","price":6439},{"date":"1397/03/01 20:00","price":6440},{"date":"1397/03/01 20:10","price":6442}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398