کمترین: 
4963
بیشترین: 
5043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5004
زمان: 
3/1 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 1 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 خرداد 1397 , 5004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":4965},{"date":"1397/03/01 10:30","price":4964},{"date":"1397/03/01 10:40","price":4963},{"date":"1397/03/01 10:50","price":4964},{"date":"1397/03/01 11:00","price":4963},{"date":"1397/03/01 11:10","price":4970},{"date":"1397/03/01 11:30","price":4971},{"date":"1397/03/01 11:40","price":4963},{"date":"1397/03/01 11:50","price":4969},{"date":"1397/03/01 12:00","price":4966},{"date":"1397/03/01 12:10","price":4979},{"date":"1397/03/01 12:20","price":5008},{"date":"1397/03/01 12:30","price":5011},{"date":"1397/03/01 12:40","price":5037},{"date":"1397/03/01 13:00","price":5043},{"date":"1397/03/01 13:10","price":5004},{"date":"1397/03/01 13:20","price":5019},{"date":"1397/03/01 13:40","price":5021},{"date":"1397/03/01 13:50","price":5013},{"date":"1397/03/01 14:00","price":5017},{"date":"1397/03/01 15:20","price":4999},{"date":"1397/03/01 15:30","price":4998},{"date":"1397/03/01 15:40","price":5009},{"date":"1397/03/01 15:50","price":5024},{"date":"1397/03/01 16:00","price":5021},{"date":"1397/03/01 16:10","price":5037},{"date":"1397/03/01 16:20","price":5040},{"date":"1397/03/01 16:30","price":5036},{"date":"1397/03/01 16:40","price":5034},{"date":"1397/03/01 16:50","price":5038},{"date":"1397/03/01 17:00","price":5039},{"date":"1397/03/01 17:10","price":5042},{"date":"1397/03/01 17:30","price":5032},{"date":"1397/03/01 17:40","price":5033},{"date":"1397/03/01 17:50","price":5034},{"date":"1397/03/01 18:00","price":5027},{"date":"1397/03/01 18:10","price":5026},{"date":"1397/03/01 18:20","price":5022},{"date":"1397/03/01 18:40","price":5019},{"date":"1397/03/01 18:50","price":5012},{"date":"1397/03/01 19:00","price":5007},{"date":"1397/03/01 19:10","price":4997},{"date":"1397/03/01 19:20","price":4998},{"date":"1397/03/01 19:30","price":5003},{"date":"1397/03/01 19:50","price":5007},{"date":"1397/03/01 20:00","price":5005},{"date":"1397/03/01 20:10","price":5004}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399