کمترین: 
1715
بیشترین: 
1743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1731
زمان: 
3/1 19:50
قیمت درهم امارات امروز 1 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 1731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":1717},{"date":"1397/03/01 10:40","price":1716},{"date":"1397/03/01 11:00","price":1715},{"date":"1397/03/01 11:10","price":1717},{"date":"1397/03/01 11:30","price":1718},{"date":"1397/03/01 11:40","price":1717},{"date":"1397/03/01 11:50","price":1719},{"date":"1397/03/01 12:00","price":1718},{"date":"1397/03/01 12:10","price":1722},{"date":"1397/03/01 12:20","price":1731},{"date":"1397/03/01 12:30","price":1732},{"date":"1397/03/01 12:40","price":1739},{"date":"1397/03/01 13:00","price":1740},{"date":"1397/03/01 13:10","price":1728},{"date":"1397/03/01 13:20","price":1733},{"date":"1397/03/01 13:40","price":1732},{"date":"1397/03/01 13:50","price":1731},{"date":"1397/03/01 15:20","price":1728},{"date":"1397/03/01 15:40","price":1731},{"date":"1397/03/01 15:50","price":1736},{"date":"1397/03/01 16:00","price":1735},{"date":"1397/03/01 16:10","price":1741},{"date":"1397/03/01 16:30","price":1740},{"date":"1397/03/01 16:40","price":1739},{"date":"1397/03/01 16:50","price":1741},{"date":"1397/03/01 17:00","price":1742},{"date":"1397/03/01 17:10","price":1743},{"date":"1397/03/01 17:30","price":1738},{"date":"1397/03/01 17:40","price":1739},{"date":"1397/03/01 17:50","price":1740},{"date":"1397/03/01 18:00","price":1735},{"date":"1397/03/01 18:10","price":1736},{"date":"1397/03/01 18:20","price":1734},{"date":"1397/03/01 18:50","price":1729},{"date":"1397/03/01 19:10","price":1727},{"date":"1397/03/01 19:30","price":1728},{"date":"1397/03/01 19:40","price":1729},{"date":"1397/03/01 19:50","price":1731}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398