کمترین: 
8510
بیشترین: 
8664
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8590
زمان: 
3/1 20:10
قیمت پوند امروز 1 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 خرداد 1397 , 8590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 10:20","price":8514},{"date":"1397/03/01 10:30","price":8512},{"date":"1397/03/01 10:40","price":8510},{"date":"1397/03/01 10:50","price":8512},{"date":"1397/03/01 11:10","price":8516},{"date":"1397/03/01 11:30","price":8518},{"date":"1397/03/01 11:40","price":8511},{"date":"1397/03/01 11:50","price":8526},{"date":"1397/03/01 12:00","price":8520},{"date":"1397/03/01 12:10","price":8557},{"date":"1397/03/01 12:20","price":8600},{"date":"1397/03/01 12:30","price":8604},{"date":"1397/03/01 12:40","price":8650},{"date":"1397/03/01 13:00","price":8657},{"date":"1397/03/01 13:10","price":8608},{"date":"1397/03/01 13:20","price":8630},{"date":"1397/03/01 13:40","price":8624},{"date":"1397/03/01 13:50","price":8614},{"date":"1397/03/01 15:20","price":8593},{"date":"1397/03/01 15:40","price":8605},{"date":"1397/03/01 15:50","price":8631},{"date":"1397/03/01 16:00","price":8664},{"date":"1397/03/01 16:10","price":8654},{"date":"1397/03/01 16:20","price":8653},{"date":"1397/03/01 16:30","price":8654},{"date":"1397/03/01 16:40","price":8648},{"date":"1397/03/01 16:50","price":8653},{"date":"1397/03/01 17:00","price":8657},{"date":"1397/03/01 17:10","price":8661},{"date":"1397/03/01 17:30","price":8633},{"date":"1397/03/01 17:40","price":8635},{"date":"1397/03/01 17:50","price":8641},{"date":"1397/03/01 18:00","price":8618},{"date":"1397/03/01 18:10","price":8622},{"date":"1397/03/01 18:20","price":8616},{"date":"1397/03/01 18:30","price":8618},{"date":"1397/03/01 18:40","price":8615},{"date":"1397/03/01 18:50","price":8595},{"date":"1397/03/01 19:00","price":8586},{"date":"1397/03/01 19:10","price":8572},{"date":"1397/03/01 19:20","price":8573},{"date":"1397/03/01 19:30","price":8584},{"date":"1397/03/01 19:40","price":8571},{"date":"1397/03/01 19:50","price":8584},{"date":"1397/03/01 20:00","price":8583},{"date":"1397/03/01 20:10","price":8590}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399