کمترین: 
2.817
بیشترین: 
2.906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.904
زمان: 
3/1 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 1 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 2.904 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":2.817},{"date":"1397/03/01 01:00","price":2.824},{"date":"1397/03/01 01:32","price":2.825},{"date":"1397/03/01 02:00","price":2.827},{"date":"1397/03/01 03:00","price":2.825},{"date":"1397/03/01 03:32","price":2.824},{"date":"1397/03/01 04:00","price":2.821},{"date":"1397/03/01 04:32","price":2.819},{"date":"1397/03/01 05:00","price":2.822},{"date":"1397/03/01 05:32","price":2.82},{"date":"1397/03/01 06:00","price":2.817},{"date":"1397/03/01 06:32","price":2.819},{"date":"1397/03/01 09:00","price":2.82},{"date":"1397/03/01 09:32","price":2.817},{"date":"1397/03/01 10:32","price":2.819},{"date":"1397/03/01 11:00","price":2.817},{"date":"1397/03/01 12:00","price":2.819},{"date":"1397/03/01 12:32","price":2.82},{"date":"1397/03/01 13:00","price":2.831},{"date":"1397/03/01 13:32","price":2.828},{"date":"1397/03/01 14:00","price":2.827},{"date":"1397/03/01 15:32","price":2.833},{"date":"1397/03/01 16:00","price":2.837},{"date":"1397/03/01 17:00","price":2.851},{"date":"1397/03/01 17:32","price":2.846},{"date":"1397/03/01 18:00","price":2.845},{"date":"1397/03/01 18:32","price":2.861},{"date":"1397/03/01 19:00","price":2.873},{"date":"1397/03/01 19:32","price":2.877},{"date":"1397/03/01 20:00","price":2.886},{"date":"1397/03/01 20:32","price":2.896},{"date":"1397/03/01 21:00","price":2.897},{"date":"1397/03/01 21:32","price":2.896},{"date":"1397/03/01 22:00","price":2.897},{"date":"1397/03/01 22:32","price":2.906},{"date":"1397/03/01 23:00","price":2.905},{"date":"1397/03/01 23:32","price":2.904}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398