کمترین: 
2.2565
بیشترین: 
2.2835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2725
زمان: 
3/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 خرداد 1397 , 2.2725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":2.257},{"date":"1397/03/01 01:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/01 01:32","price":2.2635},{"date":"1397/03/01 03:00","price":2.2615},{"date":"1397/03/01 03:32","price":2.2595},{"date":"1397/03/01 05:00","price":2.259},{"date":"1397/03/01 05:32","price":2.26},{"date":"1397/03/01 06:00","price":2.2585},{"date":"1397/03/01 06:32","price":2.2595},{"date":"1397/03/01 07:00","price":2.2585},{"date":"1397/03/01 08:00","price":2.258},{"date":"1397/03/01 09:00","price":2.2565},{"date":"1397/03/01 09:32","price":2.257},{"date":"1397/03/01 10:00","price":2.2575},{"date":"1397/03/01 10:32","price":2.258},{"date":"1397/03/01 11:00","price":2.2585},{"date":"1397/03/01 11:32","price":2.2575},{"date":"1397/03/01 12:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/01 12:32","price":2.2654},{"date":"1397/03/01 13:00","price":2.2625},{"date":"1397/03/01 13:32","price":2.2645},{"date":"1397/03/01 14:00","price":2.2575},{"date":"1397/03/01 14:32","price":2.2572},{"date":"1397/03/01 15:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/01 16:00","price":2.2592},{"date":"1397/03/01 16:32","price":2.2575},{"date":"1397/03/01 17:00","price":2.2626},{"date":"1397/03/01 17:32","price":2.266},{"date":"1397/03/01 18:00","price":2.2669},{"date":"1397/03/01 18:32","price":2.268},{"date":"1397/03/01 19:00","price":2.2685},{"date":"1397/03/01 19:32","price":2.2756},{"date":"1397/03/01 20:00","price":2.2835},{"date":"1397/03/01 20:32","price":2.2815},{"date":"1397/03/01 21:00","price":2.2835},{"date":"1397/03/01 21:32","price":2.2655},{"date":"1397/03/01 22:00","price":2.2671},{"date":"1397/03/01 22:32","price":2.2624},{"date":"1397/03/01 23:00","price":2.2685},{"date":"1397/03/01 23:32","price":2.2725}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398