کمترین: 
694.63
بیشترین: 
703.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
698.88
زمان: 
3/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 698.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":696.38},{"date":"1397/03/01 01:00","price":696.13},{"date":"1397/03/01 01:32","price":697.38},{"date":"1397/03/01 02:00","price":696.75},{"date":"1397/03/01 05:00","price":696},{"date":"1397/03/01 05:32","price":696.13},{"date":"1397/03/01 06:00","price":695.63},{"date":"1397/03/01 06:32","price":695.88},{"date":"1397/03/01 07:32","price":695.63},{"date":"1397/03/01 08:32","price":695.38},{"date":"1397/03/01 09:00","price":695.13},{"date":"1397/03/01 09:32","price":694.88},{"date":"1397/03/01 10:32","price":695.13},{"date":"1397/03/01 11:00","price":695.5},{"date":"1397/03/01 11:32","price":694.63},{"date":"1397/03/01 12:00","price":696.63},{"date":"1397/03/01 12:32","price":698.38},{"date":"1397/03/01 13:00","price":697.63},{"date":"1397/03/01 13:32","price":698.38},{"date":"1397/03/01 14:00","price":696.63},{"date":"1397/03/01 14:32","price":696.38},{"date":"1397/03/01 15:00","price":696.88},{"date":"1397/03/01 16:00","price":696.38},{"date":"1397/03/01 17:00","price":697.88},{"date":"1397/03/01 17:32","price":698.88},{"date":"1397/03/01 18:00","price":699.5},{"date":"1397/03/01 18:32","price":700.75},{"date":"1397/03/01 19:00","price":700.63},{"date":"1397/03/01 19:32","price":701.5},{"date":"1397/03/01 20:00","price":703.38},{"date":"1397/03/01 20:32","price":702.25},{"date":"1397/03/01 21:00","price":702.88},{"date":"1397/03/01 21:32","price":697.13},{"date":"1397/03/01 22:00","price":698},{"date":"1397/03/01 22:32","price":696.38},{"date":"1397/03/01 23:00","price":698},{"date":"1397/03/01 23:32","price":698.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398