کمترین: 
2.2741
بیشترین: 
2.2978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2819
زمان: 
3/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 2.2819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":2.2774},{"date":"1397/03/01 01:00","price":2.2789},{"date":"1397/03/01 01:32","price":2.2811},{"date":"1397/03/01 02:00","price":2.2812},{"date":"1397/03/01 03:00","price":2.2787},{"date":"1397/03/01 03:32","price":2.2764},{"date":"1397/03/01 04:00","price":2.2781},{"date":"1397/03/01 04:32","price":2.2775},{"date":"1397/03/01 05:00","price":2.2767},{"date":"1397/03/01 05:32","price":2.2776},{"date":"1397/03/01 06:00","price":2.2758},{"date":"1397/03/01 06:32","price":2.2759},{"date":"1397/03/01 07:00","price":2.2753},{"date":"1397/03/01 07:32","price":2.2754},{"date":"1397/03/01 08:00","price":2.2755},{"date":"1397/03/01 08:32","price":2.2751},{"date":"1397/03/01 09:00","price":2.2742},{"date":"1397/03/01 09:32","price":2.2741},{"date":"1397/03/01 10:00","price":2.2742},{"date":"1397/03/01 10:32","price":2.2753},{"date":"1397/03/01 11:00","price":2.2752},{"date":"1397/03/01 11:32","price":2.2742},{"date":"1397/03/01 12:00","price":2.2804},{"date":"1397/03/01 12:32","price":2.2839},{"date":"1397/03/01 13:00","price":2.2812},{"date":"1397/03/01 13:32","price":2.2835},{"date":"1397/03/01 14:00","price":2.2755},{"date":"1397/03/01 14:32","price":2.2775},{"date":"1397/03/01 15:00","price":2.278},{"date":"1397/03/01 15:32","price":2.2778},{"date":"1397/03/01 16:00","price":2.2749},{"date":"1397/03/01 16:32","price":2.2775},{"date":"1397/03/01 17:00","price":2.2846},{"date":"1397/03/01 17:32","price":2.2874},{"date":"1397/03/01 18:00","price":2.2881},{"date":"1397/03/01 18:32","price":2.2924},{"date":"1397/03/01 19:32","price":2.2934},{"date":"1397/03/01 20:00","price":2.2978},{"date":"1397/03/01 20:32","price":2.2939},{"date":"1397/03/01 21:00","price":2.2946},{"date":"1397/03/01 21:32","price":2.2826},{"date":"1397/03/01 22:00","price":2.2793},{"date":"1397/03/01 22:32","price":2.2785},{"date":"1397/03/01 23:00","price":2.2821},{"date":"1397/03/01 23:32","price":2.2819}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398