کمترین: 
79.34
بیشترین: 
80.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.71
زمان: 
3/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 79.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":79.4},{"date":"1397/03/01 01:00","price":79.44},{"date":"1397/03/01 01:32","price":79.59},{"date":"1397/03/01 02:00","price":79.53},{"date":"1397/03/01 02:32","price":79.45},{"date":"1397/03/01 03:00","price":79.43},{"date":"1397/03/01 05:00","price":79.38},{"date":"1397/03/01 05:32","price":79.42},{"date":"1397/03/01 06:00","price":79.37},{"date":"1397/03/01 06:32","price":79.41},{"date":"1397/03/01 07:32","price":79.38},{"date":"1397/03/01 08:32","price":79.37},{"date":"1397/03/01 09:00","price":79.34},{"date":"1397/03/01 09:32","price":79.35},{"date":"1397/03/01 10:00","price":79.38},{"date":"1397/03/01 10:32","price":79.44},{"date":"1397/03/01 11:00","price":79.47},{"date":"1397/03/01 11:32","price":79.39},{"date":"1397/03/01 12:00","price":79.54},{"date":"1397/03/01 12:32","price":79.82},{"date":"1397/03/01 13:00","price":79.75},{"date":"1397/03/01 13:32","price":79.79},{"date":"1397/03/01 14:00","price":79.5},{"date":"1397/03/01 14:32","price":79.52},{"date":"1397/03/01 15:00","price":79.63},{"date":"1397/03/01 15:32","price":79.6},{"date":"1397/03/01 16:00","price":79.56},{"date":"1397/03/01 16:32","price":79.54},{"date":"1397/03/01 17:00","price":79.72},{"date":"1397/03/01 17:32","price":79.87},{"date":"1397/03/01 18:00","price":79.94},{"date":"1397/03/01 18:32","price":80.04},{"date":"1397/03/01 19:00","price":80.01},{"date":"1397/03/01 19:32","price":80.22},{"date":"1397/03/01 20:00","price":80.41},{"date":"1397/03/01 20:32","price":80.32},{"date":"1397/03/01 21:00","price":80.36},{"date":"1397/03/01 21:32","price":79.47},{"date":"1397/03/01 22:00","price":79.62},{"date":"1397/03/01 22:32","price":79.44},{"date":"1397/03/01 23:00","price":79.69},{"date":"1397/03/01 23:32","price":79.71}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398