کمترین: 
72.2
بیشترین: 
72.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.2
زمان: 
3/1 23:32
قیمت نفت سبک امروز 1 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 72.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 00:00","price":72.47},{"date":"1397/03/01 01:00","price":72.52},{"date":"1397/03/01 01:32","price":72.66},{"date":"1397/03/01 03:00","price":72.59},{"date":"1397/03/01 03:32","price":72.53},{"date":"1397/03/01 04:00","price":72.56},{"date":"1397/03/01 04:32","price":72.59},{"date":"1397/03/01 05:00","price":72.53},{"date":"1397/03/01 05:32","price":72.56},{"date":"1397/03/01 06:00","price":72.53},{"date":"1397/03/01 06:32","price":72.58},{"date":"1397/03/01 07:00","price":72.53},{"date":"1397/03/01 07:32","price":72.52},{"date":"1397/03/01 08:00","price":72.53},{"date":"1397/03/01 09:00","price":72.5},{"date":"1397/03/01 10:00","price":72.53},{"date":"1397/03/01 10:32","price":72.56},{"date":"1397/03/01 11:00","price":72.61},{"date":"1397/03/01 11:32","price":72.53},{"date":"1397/03/01 12:00","price":72.64},{"date":"1397/03/01 12:32","price":72.72},{"date":"1397/03/01 13:00","price":72.7},{"date":"1397/03/01 13:32","price":72.72},{"date":"1397/03/01 14:00","price":72.56},{"date":"1397/03/01 14:32","price":72.58},{"date":"1397/03/01 15:00","price":72.59},{"date":"1397/03/01 15:32","price":72.53},{"date":"1397/03/01 16:00","price":72.52},{"date":"1397/03/01 16:32","price":72.47},{"date":"1397/03/01 17:00","price":72.58},{"date":"1397/03/01 17:32","price":72.61},{"date":"1397/03/01 18:00","price":72.52},{"date":"1397/03/01 18:32","price":72.44},{"date":"1397/03/01 19:00","price":72.39},{"date":"1397/03/01 19:32","price":72.64},{"date":"1397/03/01 20:00","price":72.78},{"date":"1397/03/01 21:00","price":72.86},{"date":"1397/03/01 21:32","price":72.3},{"date":"1397/03/01 22:00","price":72.27},{"date":"1397/03/01 22:32","price":72.22},{"date":"1397/03/01 23:32","price":72.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398