کمترین: 
1959000
بیشترین: 
2004000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1996000
زمان: 
2/31 22:36
قیمت سکه امامی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1996000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 12:06","price":1963500},{"date":"1397/02/31 12:24","price":1963000},{"date":"1397/02/31 12:30","price":1959000},{"date":"1397/02/31 12:42","price":1976000},{"date":"1397/02/31 12:48","price":1980000},{"date":"1397/02/31 12:54","price":1959000},{"date":"1397/02/31 13:00","price":1980000},{"date":"1397/02/31 13:36","price":2001000},{"date":"1397/02/31 14:48","price":1995500},{"date":"1397/02/31 15:18","price":2000000},{"date":"1397/02/31 16:18","price":1999000},{"date":"1397/02/31 17:00","price":2001000},{"date":"1397/02/31 17:30","price":2004000},{"date":"1397/02/31 18:30","price":2001500},{"date":"1397/02/31 19:24","price":1988500},{"date":"1397/02/31 20:36","price":1986000},{"date":"1397/02/31 22:30","price":1991000},{"date":"1397/02/31 22:36","price":1996000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398