کمترین: 
710
بیشترین: 
733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
2/31 20:40
قیمت کرون سوئد امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:20","price":711},{"date":"1397/02/31 10:30","price":710},{"date":"1397/02/31 11:00","price":711},{"date":"1397/02/31 12:20","price":716},{"date":"1397/02/31 12:30","price":714},{"date":"1397/02/31 12:40","price":720},{"date":"1397/02/31 12:50","price":714},{"date":"1397/02/31 13:00","price":722},{"date":"1397/02/31 13:40","price":729},{"date":"1397/02/31 14:50","price":727},{"date":"1397/02/31 15:20","price":729},{"date":"1397/02/31 16:20","price":731},{"date":"1397/02/31 16:50","price":732},{"date":"1397/02/31 17:30","price":733},{"date":"1397/02/31 18:30","price":731},{"date":"1397/02/31 19:20","price":726},{"date":"1397/02/31 20:40","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398