کمترین: 
1567
بیشترین: 
1607
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1588
زمان: 
2/31 20:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":1567},{"date":"1397/02/31 10:20","price":1568},{"date":"1397/02/31 10:30","price":1567},{"date":"1397/02/31 11:00","price":1568},{"date":"1397/02/31 11:10","price":1569},{"date":"1397/02/31 12:20","price":1576},{"date":"1397/02/31 12:30","price":1573},{"date":"1397/02/31 12:40","price":1587},{"date":"1397/02/31 12:50","price":1572},{"date":"1397/02/31 13:00","price":1590},{"date":"1397/02/31 13:40","price":1605},{"date":"1397/02/31 14:50","price":1601},{"date":"1397/02/31 15:20","price":1605},{"date":"1397/02/31 16:20","price":1602},{"date":"1397/02/31 16:50","price":1604},{"date":"1397/02/31 17:30","price":1607},{"date":"1397/02/31 18:30","price":1599},{"date":"1397/02/31 19:20","price":1590},{"date":"1397/02/31 20:40","price":1588}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398