کمترین: 
4630
بیشترین: 
4760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4704
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":4632},{"date":"1397/02/31 10:20","price":4636},{"date":"1397/02/31 10:30","price":4633},{"date":"1397/02/31 10:50","price":4630},{"date":"1397/02/31 11:00","price":4634},{"date":"1397/02/31 11:10","price":4636},{"date":"1397/02/31 12:20","price":4656},{"date":"1397/02/31 12:30","price":4648},{"date":"1397/02/31 12:40","price":4688},{"date":"1397/02/31 12:50","price":4647},{"date":"1397/02/31 13:00","price":4697},{"date":"1397/02/31 13:40","price":4749},{"date":"1397/02/31 14:50","price":4734},{"date":"1397/02/31 15:20","price":4751},{"date":"1397/02/31 16:20","price":4741},{"date":"1397/02/31 16:50","price":4752},{"date":"1397/02/31 17:30","price":4760},{"date":"1397/02/31 18:30","price":4740},{"date":"1397/02/31 19:20","price":4710},{"date":"1397/02/31 20:40","price":4704}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398