کمترین: 
766
بیشترین: 
789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781
زمان: 
2/31 20:40
قیمت کرون نروژ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":766},{"date":"1397/02/31 10:20","price":767},{"date":"1397/02/31 10:50","price":766},{"date":"1397/02/31 11:00","price":767},{"date":"1397/02/31 11:10","price":768},{"date":"1397/02/31 12:20","price":772},{"date":"1397/02/31 12:30","price":771},{"date":"1397/02/31 12:40","price":778},{"date":"1397/02/31 12:50","price":770},{"date":"1397/02/31 13:00","price":779},{"date":"1397/02/31 13:40","price":788},{"date":"1397/02/31 14:50","price":785},{"date":"1397/02/31 15:20","price":788},{"date":"1397/02/31 16:20","price":787},{"date":"1397/02/31 16:50","price":788},{"date":"1397/02/31 17:30","price":789},{"date":"1397/02/31 18:30","price":788},{"date":"1397/02/31 19:20","price":783},{"date":"1397/02/31 20:40","price":781}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398