کمترین: 
982
بیشترین: 
1010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997
زمان: 
2/31 20:40
قیمت کرون دانمارک امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 997 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":983},{"date":"1397/02/31 10:50","price":982},{"date":"1397/02/31 11:10","price":983},{"date":"1397/02/31 12:20","price":987},{"date":"1397/02/31 12:30","price":985},{"date":"1397/02/31 12:40","price":993},{"date":"1397/02/31 12:50","price":985},{"date":"1397/02/31 13:00","price":995},{"date":"1397/02/31 13:40","price":1007},{"date":"1397/02/31 14:50","price":1004},{"date":"1397/02/31 15:20","price":1007},{"date":"1397/02/31 16:20","price":1006},{"date":"1397/02/31 16:50","price":1008},{"date":"1397/02/31 17:30","price":1010},{"date":"1397/02/31 18:30","price":1006},{"date":"1397/02/31 19:20","price":998},{"date":"1397/02/31 20:40","price":997}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398