کمترین: 
16012
بیشترین: 
16705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16563
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دینار بحرین امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 16563 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":16012},{"date":"1397/02/31 10:20","price":16020},{"date":"1397/02/31 10:30","price":16015},{"date":"1397/02/31 10:40","price":16012},{"date":"1397/02/31 10:50","price":16015},{"date":"1397/02/31 11:00","price":16039},{"date":"1397/02/31 11:10","price":16054},{"date":"1397/02/31 12:20","price":16187},{"date":"1397/02/31 12:30","price":16186},{"date":"1397/02/31 12:40","price":16353},{"date":"1397/02/31 12:50","price":16181},{"date":"1397/02/31 13:00","price":16381},{"date":"1397/02/31 13:40","price":16582},{"date":"1397/02/31 14:50","price":16568},{"date":"1397/02/31 15:20","price":16605},{"date":"1397/02/31 16:20","price":16630},{"date":"1397/02/31 16:50","price":16668},{"date":"1397/02/31 17:30","price":16705},{"date":"1397/02/31 18:30","price":16652},{"date":"1397/02/31 19:20","price":16565},{"date":"1397/02/31 20:40","price":16563}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398