کمترین: 
16125
بیشترین: 
16558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16352
زمان: 
2/31 20:40
قیمت ریال عمان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 16352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":16125},{"date":"1397/02/31 10:20","price":16133},{"date":"1397/02/31 10:30","price":16128},{"date":"1397/02/31 10:50","price":16125},{"date":"1397/02/31 11:00","price":16134},{"date":"1397/02/31 11:10","price":16150},{"date":"1397/02/31 12:20","price":16234},{"date":"1397/02/31 12:30","price":16205},{"date":"1397/02/31 12:40","price":16348},{"date":"1397/02/31 12:50","price":16200},{"date":"1397/02/31 13:00","price":16376},{"date":"1397/02/31 13:40","price":16535},{"date":"1397/02/31 14:50","price":16486},{"date":"1397/02/31 15:20","price":16522},{"date":"1397/02/31 16:20","price":16504},{"date":"1397/02/31 16:50","price":16532},{"date":"1397/02/31 17:30","price":16558},{"date":"1397/02/31 18:30","price":16475},{"date":"1397/02/31 19:20","price":16378},{"date":"1397/02/31 20:40","price":16352}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398