کمترین: 
1662
بیشترین: 
1705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1685
زمان: 
2/31 20:40
قیمت ریال عربستان امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":1662},{"date":"1397/02/31 10:20","price":1663},{"date":"1397/02/31 11:00","price":1665},{"date":"1397/02/31 11:10","price":1666},{"date":"1397/02/31 12:20","price":1673},{"date":"1397/02/31 12:30","price":1670},{"date":"1397/02/31 12:40","price":1685},{"date":"1397/02/31 12:50","price":1670},{"date":"1397/02/31 13:00","price":1689},{"date":"1397/02/31 13:40","price":1704},{"date":"1397/02/31 14:50","price":1698},{"date":"1397/02/31 15:20","price":1703},{"date":"1397/02/31 16:20","price":1701},{"date":"1397/02/31 16:50","price":1703},{"date":"1397/02/31 17:30","price":1705},{"date":"1397/02/31 18:30","price":1697},{"date":"1397/02/31 19:20","price":1688},{"date":"1397/02/31 20:40","price":1685}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398