کمترین: 
20684
بیشترین: 
21251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20995
زمان: 
2/31 20:40
قیمت دینار کویت امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 20995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":20700},{"date":"1397/02/31 10:20","price":20710},{"date":"1397/02/31 10:30","price":20703},{"date":"1397/02/31 10:50","price":20684},{"date":"1397/02/31 11:00","price":20694},{"date":"1397/02/31 11:10","price":20714},{"date":"1397/02/31 12:20","price":20816},{"date":"1397/02/31 12:30","price":20780},{"date":"1397/02/31 12:40","price":20962},{"date":"1397/02/31 12:50","price":20773},{"date":"1397/02/31 13:00","price":20998},{"date":"1397/02/31 13:40","price":21203},{"date":"1397/02/31 14:50","price":21157},{"date":"1397/02/31 15:20","price":21201},{"date":"1397/02/31 16:20","price":21177},{"date":"1397/02/31 16:50","price":21225},{"date":"1397/02/31 17:30","price":21251},{"date":"1397/02/31 18:30","price":21148},{"date":"1397/02/31 19:20","price":21021},{"date":"1397/02/31 20:40","price":20995}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399