کمترین: 
6232
بیشترین: 
6400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6328
زمان: 
2/31 20:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 6328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":6232},{"date":"1397/02/31 10:20","price":6236},{"date":"1397/02/31 10:30","price":6234},{"date":"1397/02/31 10:40","price":6236},{"date":"1397/02/31 11:00","price":6234},{"date":"1397/02/31 11:10","price":6240},{"date":"1397/02/31 12:20","price":6275},{"date":"1397/02/31 12:30","price":6266},{"date":"1397/02/31 12:40","price":6320},{"date":"1397/02/31 12:50","price":6262},{"date":"1397/02/31 13:00","price":6333},{"date":"1397/02/31 13:40","price":6391},{"date":"1397/02/31 14:50","price":6370},{"date":"1397/02/31 15:20","price":6388},{"date":"1397/02/31 16:20","price":6380},{"date":"1397/02/31 16:50","price":6388},{"date":"1397/02/31 17:30","price":6400},{"date":"1397/02/31 18:30","price":6373},{"date":"1397/02/31 19:20","price":6342},{"date":"1397/02/31 20:40","price":6328}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398