کمترین: 
1372
بیشترین: 
1406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1376
زمان: 
2/31 20:40
قیمت لیر ترکیه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1376 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":1378},{"date":"1397/02/31 10:20","price":1377},{"date":"1397/02/31 10:30","price":1376},{"date":"1397/02/31 10:40","price":1375},{"date":"1397/02/31 10:50","price":1373},{"date":"1397/02/31 11:10","price":1372},{"date":"1397/02/31 12:20","price":1382},{"date":"1397/02/31 12:30","price":1377},{"date":"1397/02/31 12:40","price":1388},{"date":"1397/02/31 12:50","price":1377},{"date":"1397/02/31 13:00","price":1390},{"date":"1397/02/31 13:40","price":1406},{"date":"1397/02/31 14:50","price":1397},{"date":"1397/02/31 15:20","price":1398},{"date":"1397/02/31 16:20","price":1394},{"date":"1397/02/31 16:50","price":1392},{"date":"1397/02/31 17:30","price":1393},{"date":"1397/02/31 18:30","price":1392},{"date":"1397/02/31 19:20","price":1380},{"date":"1397/02/31 20:40","price":1376}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398