کمترین: 
8370
بیشترین: 
8590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8473
زمان: 
2/31 20:40
قیمت پوند امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 8473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":8370},{"date":"1397/02/31 10:20","price":8375},{"date":"1397/02/31 10:30","price":8371},{"date":"1397/02/31 10:40","price":8375},{"date":"1397/02/31 10:50","price":8371},{"date":"1397/02/31 11:00","price":8372},{"date":"1397/02/31 11:10","price":8377},{"date":"1397/02/31 12:20","price":8411},{"date":"1397/02/31 12:30","price":8395},{"date":"1397/02/31 12:40","price":8463},{"date":"1397/02/31 12:50","price":8393},{"date":"1397/02/31 13:00","price":8481},{"date":"1397/02/31 13:40","price":8565},{"date":"1397/02/31 14:50","price":8537},{"date":"1397/02/31 15:20","price":8560},{"date":"1397/02/31 16:20","price":8555},{"date":"1397/02/31 16:50","price":8566},{"date":"1397/02/31 17:30","price":8590},{"date":"1397/02/31 18:30","price":8546},{"date":"1397/02/31 19:20","price":8491},{"date":"1397/02/31 20:40","price":8473}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398