کمترین: 
7317
بیشترین: 
7521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7429
زمان: 
2/31 20:40
قیمت یورو امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 7429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:10","price":7317},{"date":"1397/02/31 10:20","price":7321},{"date":"1397/02/31 10:30","price":7319},{"date":"1397/02/31 10:40","price":7318},{"date":"1397/02/31 10:50","price":7319},{"date":"1397/02/31 11:00","price":7322},{"date":"1397/02/31 11:10","price":7326},{"date":"1397/02/31 12:20","price":7353},{"date":"1397/02/31 12:30","price":7342},{"date":"1397/02/31 12:40","price":7405},{"date":"1397/02/31 12:50","price":7341},{"date":"1397/02/31 13:00","price":7414},{"date":"1397/02/31 13:40","price":7499},{"date":"1397/02/31 14:50","price":7477},{"date":"1397/02/31 15:20","price":7501},{"date":"1397/02/31 16:20","price":7491},{"date":"1397/02/31 16:50","price":7510},{"date":"1397/02/31 17:30","price":7521},{"date":"1397/02/31 18:30","price":7493},{"date":"1397/02/31 19:20","price":7436},{"date":"1397/02/31 20:40","price":7429}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398