کمترین: 
244750
بیشترین: 
253180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
252470
زمان: 
2/31 23:45
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 252470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:05","price":244900},{"date":"1397/02/31 10:10","price":244840},{"date":"1397/02/31 10:15","price":244810},{"date":"1397/02/31 10:25","price":244840},{"date":"1397/02/31 10:40","price":244870},{"date":"1397/02/31 10:45","price":244840},{"date":"1397/02/31 10:50","price":244870},{"date":"1397/02/31 10:55","price":244780},{"date":"1397/02/31 11:05","price":244750},{"date":"1397/02/31 12:05","price":245330},{"date":"1397/02/31 12:20","price":245450},{"date":"1397/02/31 12:25","price":246220},{"date":"1397/02/31 12:35","price":246070},{"date":"1397/02/31 12:40","price":246250},{"date":"1397/02/31 12:45","price":246560},{"date":"1397/02/31 12:50","price":246250},{"date":"1397/02/31 12:55","price":247020},{"date":"1397/02/31 13:35","price":249030},{"date":"1397/02/31 14:40","price":248870},{"date":"1397/02/31 15:15","price":250290},{"date":"1397/02/31 16:15","price":251520},{"date":"1397/02/31 16:55","price":253180},{"date":"1397/02/31 18:25","price":251330},{"date":"1397/02/31 19:25","price":251060},{"date":"1397/02/31 20:35","price":250630},{"date":"1397/02/31 21:15","price":250380},{"date":"1397/02/31 22:25","price":252380},{"date":"1397/02/31 22:35","price":252440},{"date":"1397/02/31 23:45","price":252470}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398