کمترین: 
183560
بیشترین: 
189890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
189360
زمان: 
2/31 23:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 189360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:05","price":183680},{"date":"1397/02/31 10:10","price":183630},{"date":"1397/02/31 10:15","price":183610},{"date":"1397/02/31 10:25","price":183630},{"date":"1397/02/31 10:40","price":183650},{"date":"1397/02/31 10:45","price":183630},{"date":"1397/02/31 10:50","price":183650},{"date":"1397/02/31 10:55","price":183590},{"date":"1397/02/31 11:05","price":183560},{"date":"1397/02/31 12:05","price":184000},{"date":"1397/02/31 12:20","price":184090},{"date":"1397/02/31 12:25","price":184670},{"date":"1397/02/31 12:35","price":184550},{"date":"1397/02/31 12:40","price":184690},{"date":"1397/02/31 12:45","price":184920},{"date":"1397/02/31 12:50","price":184690},{"date":"1397/02/31 12:55","price":185270},{"date":"1397/02/31 13:35","price":186770},{"date":"1397/02/31 14:40","price":186660},{"date":"1397/02/31 15:15","price":187720},{"date":"1397/02/31 16:15","price":188640},{"date":"1397/02/31 16:55","price":189890},{"date":"1397/02/31 18:25","price":188500},{"date":"1397/02/31 19:25","price":188290},{"date":"1397/02/31 20:35","price":187970},{"date":"1397/02/31 21:15","price":187790},{"date":"1397/02/31 22:25","price":189290},{"date":"1397/02/31 22:35","price":189330},{"date":"1397/02/31 23:45","price":189360}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398