کمترین: 
794900
بیشترین: 
822500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820100
زمان: 
2/31 23:45
قیمت مثقال طلا امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 820100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:05","price":795050},{"date":"1397/02/31 10:10","price":794950},{"date":"1397/02/31 10:15","price":794900},{"date":"1397/02/31 10:25","price":794950},{"date":"1397/02/31 10:40","price":795000},{"date":"1397/02/31 10:45","price":794950},{"date":"1397/02/31 10:50","price":796000},{"date":"1397/02/31 10:55","price":795850},{"date":"1397/02/31 11:05","price":795800},{"date":"1397/02/31 12:05","price":797000},{"date":"1397/02/31 12:20","price":797450},{"date":"1397/02/31 12:25","price":799950},{"date":"1397/02/31 12:35","price":799450},{"date":"1397/02/31 12:40","price":799000},{"date":"1397/02/31 12:45","price":800500},{"date":"1397/02/31 12:50","price":800000},{"date":"1397/02/31 12:55","price":802250},{"date":"1397/02/31 13:35","price":809000},{"date":"1397/02/31 15:15","price":812550},{"date":"1397/02/31 16:15","price":817050},{"date":"1397/02/31 16:55","price":822500},{"date":"1397/02/31 17:25","price":822250},{"date":"1397/02/31 18:25","price":818500},{"date":"1397/02/31 19:25","price":813800},{"date":"1397/02/31 20:35","price":813850},{"date":"1397/02/31 21:15","price":813450},{"date":"1397/02/31 22:25","price":816700},{"date":"1397/02/31 22:35","price":820050},{"date":"1397/02/31 23:45","price":820100}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398