کمترین: 
11183.7
بیشترین: 
11183.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11183.7
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 11183.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":11183.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398