کمترین: 
13867.4
بیشترین: 
13867.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13867.4
زمان: 
2/31 10:00
قیمت دینار کویت امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 13867.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":13867.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398