کمترین: 
4941.5
بیشترین: 
4941.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4941.5
زمان: 
2/31 10:00
قیمت یورو امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 4941.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 10:00","price":4941.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398